Call Feature List

Executive Busy Override

هنگامی که فردی خطش مشغول است. شما می توانید روی خط طرف رفته و با او مکالمه داشته باشید.

 

ACD

AUTOMATIC   CALL   DISTRIBUTION     صف انتظار

 

MOH

Music On Hold

 

 

Transfer

انتقال تماس

 

 

Caller ID

 

Call waiting

پشت خطی

 

Call Forwarding and Overflow

دایورت کردن.

 

Call Pic_up

گرفتن تماس یک تلفن دیگر در تلفن خودمان.اپراتور پشت میزش نیست و ما بدون برداشتن تلفن او از پشت میز خود آن تماس را می گیریم.

 

 

Camp – on  یا  Call wait

در کمین نشستن. 2 نفر در حال مکالمه باشند . نفر سوم busy نمی شنود و صدای انتظار می شنود تا مکالمه تمام شود.

 

 

DISA

Direct Inward System Access

منشی اتوماتیک یا اپراتور گویا

 

 

Auto Attendant

اتوماتیک واحدها را تقسیم بندی کرده و برای هر کدام یک شماره یا کد اختصاص داده که مشتری راهنمایی شده و به هدف خود برسد.

 

Hunt Groups

گروه شکار

پخش کردن تماس های دریافتی بین یک گروه ، که به سه روش صورت می گیرد. Parallel  ,  همزمان  همه تلفنها زنگ می خورد

  UCD   ,توزیع عادلانه تماس است.

  Priority huntهمیشه زنگ به نفر اول می خورد اگر نبود دومی و به همین ترتیب .

 

 

 

Consultation Call

نوعی hold  کردن و ارتباط با دو source  مجزا

 

 

Broker Call

همزمان با دو نفر می توانیم صحبت کنیم . فرقش با قبلی اینه که در قبلی نفر دوم را حتماً باید قطع کنیم تا با نفر اولی صحبت کنیم.

 

 

Three – Party conference

هر جا بیش از 2 نفر همزمان بخواهند صحبت کنند از کنفرانس استفاده می کنند. در عین حال همزمان صداهای هم را می شنوند.

 

 

Callback Request

رزرو خط. هنگامی که خطی مشغول است . زمبیل می گذاریم تا نوبت مکالمه ما بشود.

 

 

 

Call Park

اگر کسی را hold کنیم باید از همان تلفن از hold در بیاوریم ولی call park این امکان را می دهد که در یک resource دیگر که پابلیک است می توان آن را از hold درآورد.

 

 

Hotline

Automatic off – hook dialing

تلفن های امداد رسانی که با برداشتن گوشی مقصد زنگ می خورد.

 

 

Warmline

اگر در مدت زمان 5 ثانیه شماره گیری شود تلفن عادی محصوب شده در غیر این صورت hotline.

 

 

Business account calls

SMDR گزارش ریز مکالمات برای مدیریت در شرکت هایی که تماس ها مهم است.به هر فرد یک کد می دهند که همان business account است و تماس های شما بر اساس این کد برای شما ثبت می شود.

 

 

Office Hours

شیفت های زمانی تعریف می کنیم .  Day  and Night

Extention luck  اگر این کد را شماره گیری کنیم تمام امکانات تلفن قفل می شود و هیچ سرویسی نداریم.

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 73 بازدید